Skip to main content


1. Aftalens indgåelse og anvendelsesområde

1.1 Disse vilkår finder anvendelse på brugen af tjenester ("Tjenesterne"), der udbydes af SMTP.DK ApS ("Udbyderen") via websitet www.smtp.dk. Brugere som benytter Tjenesterne, benævnes i det følgende "Kunden". Nærværende vilkår og betingelser benævnes i det følgende "Aftalen".
1.2 Aftalen regulerer ethvert forhold mellem Kunden og Udbyderen.
1.3 Ved at klikke "jeg accepterer", accepterer Kunden Aftalens vilkår og at benytte Tjenesterne i overensstemmelse hermed.
1.4 Kunden skal være fyldt 18 år og være myndig.


2. Ændringer i Aftalens vilkår

2.1 Udbyderen forbeholder sig ret til løbende at ændre Aftalens vilkår, herunder til at andre eller indføre gebyrer eller betalinger for Tjenesterne. Alle ændringer af Aftalen vil blive offentliggjort på startsiden (www.smtp.dk) Nye og ændrede vilkår for Aftalen vil træde i kraft og vare gældende for alle Tjenester samt forholdet mellem Kunden og Udbyderen fra dagen hvor hvor de er offentliggjort. Ændringer, der udelukkende forbedrer Kundens retsstilling kan dog træde i kraft straks.
2.2 Såfremt Kunden ikke ønsker at fortsatte Aftalen under de nye eller ændrede vilkår, er Kunden berettiget til uden varsel at opsige Aftalen og ophøre med brugen af Tjenesterne, såfremt meddelelse herom afgives til Udbyderen pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden de nye eller ændrede vilkår træder i kraft.


3. Aftalens gyldighedsperiode, opsigelse og ophævelse

3.1 Aftalen træder i kraft, når Kunden har accepteret Aftalens vilkår. Aftalen indgås på ubestemt tid.
3.2 Aftalen kan opsiges af begge parter med fire ugers varsel. Kundens opsigelse af Aftalen skal ske ved meddelelse pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med angivelse af ordrenummer.
3.3 Ved Aftalens ophør ophører Kundens ret til at benytte Tjenesterne, og Kundens data og adgangsrettigheder slettes. Efter Aftalens ophør er Udbyderen ikke forpligtet til at videresende e-mails eller lignende til Kunden eller på anden måde at stille data eller andet til rådighed for Kunden.


4. Fortrydelsesret for forbrugere

4.1 Såfremt Kunden er forbruger (i overensstemmelse med den danske forbrugeraftalelovs definition heraf), har Kunden ret til at træde tilbage fra Aftalen indenfor en frist på 14 dage fra Aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis Kunden tager Tjenesterne i brug. Fortrydelsesretten udnyttes ved at give meddelelse herom pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


5. Brug af Tjenesterne

5.1 Efter accept af Aftalens vilkår er Kunden berettiget til at benytte Tjenesterne til alle lovlige formål. Kundens ret til at benytte Tjenesterne er personlig og kan ikke overdrages, udlånes eller på anden vis stilles til rådighed for tredjemand. Adgangen til at anvende Tjenesterne giver ikke Kunden nogen form for ejendomsret til ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Tjenesterne, og Kunden må kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder, i det omfang det er nødvendigt for at anvende Tjenesterne som forudsat i denne Aftale.
5.2 Kunden er i forbindelse med brug af Tjenesterne til enhver tid forpligtet til at overholde gældende lovgivning. Kunden må således ikke ved anvendelse af Tjenesterne (i) krænke Udbyderens eller tredjemands ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, (ii) opfordre til eller deltage i strafbare handlinger, (iii) udbrede eller offentliggøre materiale af racistisk, diskriminerende, pornografisk eller truende indhold, (iv) hacke eller udbrede vira eller lignende skadelige programmer, (v) andre eller gøre indgreb i Udbyderens Tjenester, programmer eller script, eller (vi) på anden måde handle i strid med gældende lov eller ret.
5.3 Det er ikke tilladt at bruge Tjenesterne til at sende spam, mail-bombning eller andre spamlignende aktiviteter. 5.4 Kunden er erstatningsansvarlig for enhver skade, der måtte opstå som følge af Kundens brug af Tjenesterne. Såfremt Kunden uanset bestemmelsen i punkt 5.1 stiller sin adgang til at benytte Tjenesterne til rådighed for tredjemand, er Kunden ligeledes ansvarlig for skade, der måtte opstå som følge af denne tredjemands brug af Tjenesterne.
5.5 Kunden skal straks meddele Udbyderen ethvert tilfælde af uautoriseret brug af Kundens adgangsrettigheder hos udbyderen pr e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
5.6 Såfremt den dedikerede server er inaktiv og ikke har sendt e-mails i 30 sammenhængende dage, bliver serveren slettet automatisk og eventuelle e-mail credits bortfalder.


6. Opsætning – Driftsforstyrrelser

6.1 Kunden er selv ansvarlig for opsætningen af sit hardware, software og andet udstyr til anvendelse og udnyttelse af Tjenesterne. Udbyderen er berettiget til med to ugers varsel at ændre i Tjenesternes tekniske specifikationer. Tekniske ændringer vil blive varslet på startsiden (www.smtp.dk) samt ved en e-mail til Kunden.
6.2 Udbyderen tilstræber, at Kunden til enhver tid skal have fejlfri adgang til Tjenesterne, og at driftsforstyrrelser begrænses mest muligt. Udbyderen garanterer dog ikke uafbrudt, fejlfri eller kontinuerlig adgang til Tjenesterne, og Kunden accepterer således, at Tjenesterne undtagelsesvis kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller utilsigtet. Udbyderen er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af mangelfuld eller manglende adgang til Tjenesterne.
6.3 Kunden er selv ansvarlig for at oprette og opbevare kopier af al data, der måtte gå tabt i forbindelse med anvendelse af og/eller fejl ved Tjenesterne.


7. Betaling

7.1 Betaling for Tjenester sker via www.smtp.dk med kreditkort, Mobil Pay, PayPal eller bank overførsel. Så snart betaling for bestilte Tjenester er registreret i betalingsgatewayen modtager kunden en e-mail med kontooplysninger, og når kontoen derefter er aktiveret, kan Tjenesterne benyttes.
7.2 Så længe du er bruger på SMTP.dk dedikeret server, skal du give os gyldige kreditkortoplysninger og give os tilladelse til at trække det månedlige beløb for e-mail Credit abonnement. Kreditkort oplysninger kan opdateres hvis nødvendigt ved f.eks nyt kort.
Dit månedlige abonnement debiteres automatisk forud for hver måned. Evt. ekstra forbrug udover den faste købte mængde e-mail kreditter i den foregående måned vil blive fratrukket i den nye måneds e-mail credit pulje. E-mail credits der er tilbage ved ny faktureringsperiode vil ikke følge med ind i ny periode.
7.3 En komplet liste over priser på Tjenesterne kan findes under menuen "Priser".


8. Kundens friholdelse af Udbyderen

8.1 I det omfang relevant lovgivning og/eller retspraksis tillader det, skal Kunden friholde Udbyderen og dens medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Kundens anvendelse af Tjenesterne.


9. Udbyderens ansvarsbegrænsning

9.1 Udbyderen er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data, eller i øvrigt nogen form for indirekte tab hos kunden.
9.2 Udbyderen er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, som kan henføres til fejl, udstyr mv., der ejes eller drives af en anden udbyder, operator, leverandør eller lignende.
9.3 Udbyderens erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb, Kunden måtte have betalt til Udbyderen under denne Aftale, uanset tabets årsag eller karakter.
9.4 Udbyderens ansvar efter denne Aftale bortfalder, såfremt Aftalens opfyldelse umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuld pa grund af omstændigheder, der er uden for Udbyderens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndigheds påbud eller andre force majeure-lignende omstændigheder.


10. Sikkerhed og følsomme data

10.1 Udbyderen opbevarer ikke data af nogen art vedrørende indholdet af e-mails afsendt under anvendelse af Tjenesterne. Der vil alene via Kundens konto vare adgang til en logfil med information om afsendte e-mails samt e-mails, der eventuelt ikke måtte være modtaget af adressaten. Den detaljerede logfil med "Fra" og "Til" vises i 30 dage.
10.2 Kunden er indforstået med og accepterer, at Udbyderen fra tid til anden vil sende nyhedsmails til den af Kunden hos Udbyderen oprettede e-mail adresse med oplysning om ændringer og optimeringer af Tjenesterne og/eller med tilbud vedrørende nye eller eksisterende Tjenester m.v.
10.3 Der er på Udbyderens server installeret live opdateret virus beskyttelse samt spam filter.


11. Tvister

11.1 Alle tvister, som måtte udspringe af nærværende Aftale, skal afgøres efter dansk ret ved København Byret.