Spam politik

infrastructure

SMTP.dk giver dig

Sikkerhed
Sikker hosting i dansk datacenter

Hastighed
Skalerbare SMTP cloudservere optimeret til email afsendelse

Dækning
SMTP.dk virker overalt i verden

Mailprogrammer
SMTP.dk kan sende mails fra typer enheder, PC, Mobil, Scannere, Sensors - Internet of things

Fleksible abonnementer
SMTP.dk tilbyder abonnementer til alle typer daglige email behov

Let administration
SMTP.dk dashboard giver dig detaljeret log og statistik over din email aktivitet og fleksible opgraderings muligheder
Click here for the policy in English.

For at SMTP.dk kan yde den bedste og sikreste tjeneste til vores kunder, har vi nogle enkle regler for mail udsendelse der baserer sig på CAN-SPAM ACT og nationale og internationale regelsæt.

Tredje parts mail lister
Det er ikke tilladt at sende til lister der er købt eller lånt af tredjepart. Email må ikke sendes til lister med indhold der er høstet eller ”skrabet” fra Internettet. En offentliggjort email adresse er ikke ensbetydende med at man må sende mail til den uden modtagerens samtykke.
Emails må kun sendes til modtagere der udtrykkeligt har givet tilladelse til modtagelse via aktivt at have tilmeldt sig nyhedsbrevet eller abonnementet.

Emails må ikke generere et uacceptabelt højt niveau af spam klager. 
SMTP.dk monitorerer alle sende IPs og domæner 24/7. Vurderer vi at klage niveauet er oversteget vores tolerance tærskler vil vi uden yderligere varsel blokere sende kontoen og SMTP serveren.
Emne linier må ikke indeholde vildledende tekster der er ude af sammenhæng med indholdet i email. 
Email indhold skal overholde regler om lovlighed, dvs det må ikke indeholde pornografisk materiale, opfordringer til uro og andet der er beskrevet i vores disclaimer.

Afmelding
Alle emails med marketing indhold skal indeholde et tydeligt ”afmeldings” link. 
Således at når modtageren har afmeldt nyheds email, så bliver alle records med denne email slettet i afsenderens database.
Transaktions emails som f.eks kvitteringer behøves ikke at indeholde ”afmelde” link.

Indhold
Emails må ikke indeholde urigtige eller vildledende header og kilde information. ”Fra”, ”Til”, ”svar-til” skal indeholde det korrekte domæne navn afsenderen bruger.
Domæne navne må ikke være WHOIS anonyme.
Marketing og nyheds emails skal have en footer der indeholder afsenderens identitet og kontakt oplysninger.

Overholdes disse regler ikke vil SMTP.dk uden yderligere varsel lukke sende kontoen. 

SPAM policy in English

In order for mySMTP to offer the best and most secure service to our customers, we have some simple rules regarding sending emails based on CAN-SPAM ACT and national and international regulations.

Third-party email lists
Sending to lists that have been purchased from or have been borrowed from third parties is prohibited. Email must not be sent to lists with content that has been gathered or ‘scraped’ from the Internet. The publication of an email address does not mean that you may send mail to it without the consent of the recipient.
Emails may only be sent to recipients who expressly have given their consent to receive them by actively enrolling or subscribing to a newsletter.

Emails must not generate an unacceptably high level of spam complaints 
mySMTP.eu monitors all sending IPs and domains 24/7. If the level of complaints exceeds our tolerance threshold, we will immediately block the sending account and the SMTP server. Subject lines must not include misleading texts that are not related to the email content.  Email must comply with legal regulations. That is, it must not include pornographic material, encourage unrest and other subjects described in our disclaimer.

Subscription cancellation
All emails with marketing content must include a clear ‘cancellation’ link.  This must ensure that when a recipient has cancelled a subscription to a newsletter email, all records regarding this email must be deleted in the sender’s database.
Transaction emails, such as receipts, do not have to include a ‘cancellation’ link.

Content
Emails must not include untrue or misleading headers and source information. ‘From’, ‘To’ and ‘Reply to’ must contain the correct domain name that the sender uses.
Domain names must not be WHOIS anonymous.
Marketing and newsletter emails must have a footer that includes the sender’s identity and contact information.

If these rules are not complied with, mySMTP will close the sending account without notice.